ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 21 ม.ค. -30 ม.ค. 2562

         ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ด้วยจังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


ชื่อตำแหน่ง :นักพัฒนาสังคม

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ คลิก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ฟรีข้อสอบ ภาค ก กพ

          ข้อสอบ ภาค ก pdf ฟรีจริง!! ไม่มีขาย  รวบรวมไว้กว่าร่วม 10,000 ข้อ!!! จากสำนัก สถาบันต่างๆ ไว้สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจศึกษา และไม่มีเวลาในการเก็บรวบรวม ฟรีแนวข้อสอบท้องถิ่น  คลิก ฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ฟรีแนวข้อสอบทุกตำแหน่ง        ประหยัดเวลาในการค้นหา เอาเวลาไปอ่านและฝึกทำข้อสอบได้เต็มที่        ไฟล์สำหรับดาวโหลด มี 6 ชุด เป็นไฟล์ใน G Drive           ดาวโหลดไฟล์     (เปิดเว็บใน กูเกิ้ลโครม หรือในบราวเซอร์อื่น จะโหลดได้ง่ายกว่าครับ)              ชุดที่ 1  เทคนิคทำข้อสอบภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ ตรรกศาสตร์ ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ป.ตรี-ป.โท) ข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ  เงื่อนไขภาษา ข้อสอบ ภาค ก (ติวเตอร์วิน) วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ ข้อสอบจริง กพ 60 เก็งข้อสอบความสามารถทั่วไป 750 ข้อ ไวยากรณ์เบื้องต้น แกรมม่า กพ 61 ข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ ปฏิบัติการ ข้อสอบจริง ปี 59 คณิตทั่วไป กลยุทธ์ภาษาอังกฤษ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ข้อสอบ กพ ชุด 1 ข้อสอบ กพ ชุดพิเศษ ข้อสอบ กพ ชุด 2 ข้อสอบจริง 6 ส.ค. 60 ข้อสอบจริง 2 ก.ค. 60 ข้อสอบจริง กพ 60 รอบพิเศษ OCSC

ฟรี! แนวข้อสอบเจ้าพนักงานและนักวิชาการเงินและบัญชี

แจกฟรี!! เนื้อหา + แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน และนักวิชาการเงินและบัญชี   รวบรวมไว้ให้ทุกท่าน เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหารวบรวม สามารถอ่านและฝึกทำข้อสอบได้เต็มที่ ชุดไฟล์แบ่งเป็น 3 ชุด   ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 + สรุปสาระสำคัญ ระบบบริหารการเงิน GFMIS พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 + สรุป + แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดึภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ 4 ชุด จรรยาบรรณด้านพัสดุ การบริหารการเงินการคลังในระดับส่วนราชการ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 + สรุป + แนวข้อสอบ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน นักวิชาการฯ การเงินและบัญชี คลัง จัดเก็บรายได้ 6 ชุด แนวข้อสอบระบบเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษา

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป

แจกฟรี!! เนื้อหา + แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักจัดการงานทั่วไป   รวบรวมไว้ให้ทุกท่าน เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหารวบรวม สามารถอ่านและฝึกทำข้อสอบได้เต็มที่ ชุดไฟล์แบ่งเป็น 3 ชุด   ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 + สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ + แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 + จุดเน้น + แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ) สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตื ฉบับที่ 12 (2560-2564) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ําด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 + สรุป + แนวข้อสอบ 1,380 ข้อ ไฟล์บรรยายระเบียบงานสารบรรณ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป 6 ชุด การเกษียนหนังสือราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2555 + สรุ